Zasady recenzowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady recenzowania

 Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez redaktorów naczelnych poszczególnych zeszytów Rocznika.

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
  2. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind reviewproces”).
  3. Recenzja ma formę pisemną i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
  5. Lista recenzentów jest publikowana w każdym zeszycie „Rocznika” czasopisma oraz na stronie internetowej.
  6. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, Redakcja podejmie w ramach swoich skromnych możliwości starania, aby przynajmniej jeden z jego Recenzentów był afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  7. Recenzje artykułów są sporządzane  według przygotowanego formularza.