Zasady publikowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady publikacji

  1. Na łamach wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu „Rocznika Przemyskiego” mogą być wydawane jedynie dotąd niepublikowane prace naukowe, zgodne z profilem tematycznym danego zeszytu składowego „Rocznika Przemyskiego”. Ponadto Autor powinien zadeklarować, że w przypadku zaproponowanego materiału nie zachodzą zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship”.
  2. Teksty oddawane do „Rocznika Przemyskiego” powinny być do 1 września roku poprzedzającego wydanie kolejnego zeszytu oraz:

–  składać się z wydruku tekstu oraz jego wersji elektronicznej;

– składana praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, adresem korespondencyjnym, nr telefonu, adresem e-mail Autora oraz nazwą instytucji;

– tekst składany do druku winien być napisany za pomocą Microsoft Word (doc.) z zachowaniem następujących parametrów: format papieru A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, wyjustowanie (wyrównanie) tekstu do lewego i do prawego; przypisy dolne zapisane czcionką Times New Roman 10 pkt z odnośnikami w indeksie górnym; dolna, środkowa numeracja stron;

– teksty powinny być pisane bez wyróżnień, nie dopuszcza się spacjowania, podkreślania i pisania tekstów wersalikami (dużymi literami);

– nie należy umieszczać w przesyłanych plikach elementów formatowania takich jak: nagłówek, stopka czy podziały stron;

– odnośniki do przypisów powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (za wyjątkiem tych, które kończy skrót, np.: w. – wiek; r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania;

– w tekstach stosowane są ogólnie przyjęte skróty (np., itd., m.in.), konsekwentnie w całym tekście;

– nazwy miesięcy powinny być podawane cyfrą rzymską bez kropek oddzielających, zaś dni tygodnia cyframi arabskim (np. 16 V 1648) albo słownie (np. 16 maja 1648);

– ewentualny materiał ilustracyjny należy złożyć na płycie CD: każda ilustracja w oddzielnym pliku graficznym o odpowiedniej rozdzielczości. W tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie materiał ma się znajdować. Przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która go udostępniła. Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnej kwalifikacji składanego materiału ilustracyjnego do druku lub zwrócenia go Autorowi do poprawy albo odrzucenia;

– wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji; numer i tytuł należy umieścić nad wykresem lub tabelą, źródło – pod zapisane czcionką Times New Roman 9 lub 10 pkt konsekwentnie w całym tekście;

– do pracy należy dołączyć streszczenie w języku polskim (max. ½ strony wydruku formatu A4)

  1. Opisy bibliograficzne należy sporządzać według zasad:

– czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony;

– monografie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wy­dania, nazwa serii    i numer tomu bez wyróżnienia, strony na końcu. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu następuje po przecinku – w: (bez nawiasu prostokątnego), tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora;

 – biogramy z Polskiego Słownika Biograficznego należy traktować jako artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej (należy podawać inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł biogramu kursywą, PSB, rok wydania, nr tomu, strona).

  1. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bądź skrótów publikowanych tekstach, po uprzednim uzgodnieniu z Autorem oraz dokonywania poprawek stylistycznych i interpunkcyjnych.